+31 (0)88–4646200 sales@mobiletrack.nl

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Algemene voorwaarden

MobileTrack hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is of in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de koper;

Koperenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

Artikel 4 Tot standkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van gebruikers aanbod.

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Komen gebruiker en koper bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan koper de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 6 Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Artikel 7 Monsters en modellen

1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan koper, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrij-kosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming min aftrek van de gemaakte kosten van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

Artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

Artikel 11 Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

Artikel 12 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.

Artikel 13 Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

Artikel 14 Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van koper.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

Artikel 17 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

(Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 11).

Artikel 18 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 12).

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 21

Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper, niet van MobileTrack, om zich te vergewissen van en te handelen overeenkomstig op alle wet- en regelgeving met de betrekking tot de aankoop, import bezit en gebruik van enig product uit het assortiment van MobileTrack. Raadpleeg een jurist alvorens te bestellen. Telefoonbepalingen dienen te worden geraadpleegd alvorens enig product op het openbaar telefoonnet aan te sluiten dan wel te gebruiken. Ook dient u de afluisterwetgeving en de zendwetgeving na te kijken alvorens producten van MobileTrack aan te schaffen en/of te gebruiken. MobileTrack kan niet garanderen dat alle producten in overeenstemming zijn met de wet, – of regelgeving in enig land of landen.

Artikel 22

Alle op onze internetsite en in de catalogus vermelde afmetingen, reikwijdten, gewichten en uitvoeringen zijn onder voorbehoud. Vermelde reikwijdtes zijn sterk afhankelijk van plaatselijke omstandigheden en van de kwaliteit van de gebruikte ontvanger.
Genoemde reikwijdtes zijn proefondervindelijk vast gesteld onder gunstige omstandigheden en met gebruikmaking van hoog gekwalificeerde ontvangstapparatuur. De genoemde tijdsduur van zendertjes enz. is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte batterij. Wij adviseren u voor alle op batterij werkende apparaten om goede merken en types te gebruiken. Verder heeft MobileTrack gedeeltelijk gegevens overgenomen welke ons door de fabrikant zijn verstekt. Wij kunnen hierdoor niet instaan voor eventuele afwijkende reikwijdten, afmetingen enz.

Artikel 23

Op sommige van onze artikelen geven wij 12 maanden of meer garantie. Alleen wanneer wij dit duidelijk aangeven in de factuur. De waarde wordt niet vergoed wanneer, naar ons oordeel een defect is veroorzaakt door onjuiste en/of ruwe behandeling.

Artikel 24

MobileTrack is niet ‘voorraad houdend’ . Daarom kunnen wij niet garanderen hoe lang de levertijd zal zijn. Wij hebben daarom ook geen maximale levertijd. Mocht de levertijd langer dan 30 dagen gaan duren in geval van problemen bij onze leverancier, ontvangt u hierover per omgaand bericht.

Artikel 25

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor de uitvoering van bestellingen in bepaalde gevallen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 26

Levering per post of bode vindt uitsluitend plaats tegen vooruitbetaling of door verzending onder rembours, tenzij zulks anders schriftelijk is overeengekomen. Uitvoering van bestellingen naar of vanaf het buitenland kunnen uitsluitend plaats vinden tegen vooruitbetaling (via contante betaling, cheque, creditcard), levering onder rembours of tegen opening van een onherroepelijk ‘letter of credit’ tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.

Artikel 27

ALLE BIJ ONS BINNENGEKOMEN BESTELLINGEN BESCHOUWEN WIJ ALS VERTROUWELIJK EN WORDEN ALS ZODANIG BIJ ONS IN BEHANDELING GENOMEN, TENZIJ ‘DE WET’ONS DAARTOE DWINGT ZULLEN WIJ NIMMER GEGEVENS DOORGEVEN AAN DERDEN.

Artikel 28

OM REDEN DAT VEEL VAN ONZE PRODUCTEN EENMALIG OF INCIDENTEEL VOOR GEBRUIK KUNNEN WORDEN ‘INGEZET’ KUNNEN WIJ NA AANKOOP NIET TOT TERUGVERGOEDING OVERGAAN.
Wij verzoeken u voor u uw bestelling plaatst hiervan goede nota te nemen en hopen dat u voor deze stellingname begrip heeft.

Artikel 29

De Engelse en Duitse teksten op onze internetsite en in onze catalogus zijn vertaald uit het Nederlands. Bij verschillen is de Nederlandse tekst van toepassing.

Artikel 30

MobileTrack raadt de koper aan om voor de bestelling van onze producten een jurist te raadplegen.

Artikel 31

MobileTrack is niet aansprakelijk voor het gebruik en/of de gevolgen van de geleverde producten.

Artikel 32

Onze producten zijn niet bedoeld voor criminele doeleinden. Oneigenlijk gebruik (misbruik) van de MobileTrack producten en diensten buiten de bedoelde en afgenomen dienstverlening is niet toegestaan.

Artikel 33

Alle abonnementen of huur of lease contracten die bij MobileTrack lopen tussen de klant en MobileTrack, kunnen ter alle tijden en alleen door MobileTrack worden opgezegd. Alle contracten worden automatisch en stilzwijgend verlengd tenzij het minimaal 2 maanden voor het aflopen van het contract schriftelijk is opgezegd. Zodra het contract schriftelijk is opgezegd zal MobileTrack de opzegging schriftelijk bevestigen. Bij het niet nakomen van de abonnement, huur, lease vergoeding zal op kosten van de koper een incasso bureau worden ingeschakeld.

Artikel 34

We versturen tot een bedrag van 500 Euro onder rembours of met een factuur. (achterafbetaling) indien wij alle gegevens van u hebben.
Bij een bestelling van boven de 500 Euro vragen wij een voorafbetaling op onze bankrekening. Deze maatregel moeten we helaas in acht nemen, omdat wij veel valse bestellingen binnenkrijgen of de klant weigerd het bestelde product aan te nemen of te betalen.

Artikel: 35

Bij het online bestellen van onze producten in onze online shop is de koop definitief. Mocht u dan de bestelling later nog willen annuleren berekenen wij 20 % van de waarde van het bestelde artikel. Dit omdat wij een breed assortiment hebben van dure speciale producten die we niet allemaal op voorraad hebben. Sommige bestellingen moeten worden aangepast of speciaal besteld worden voor de klant. Bij annulering kunnen wij de meeste producten ook niet retouneren naar onze leveranciers. Daarom raden wij de klanten voor het plaatsen van de bestelling zeker te zijn dat u dat product echt wil. Hopelijk heeft u hiervoor ook interesse.

BIJ AANKOOP VAN EEN OF MEERDERE VAN ONZE PRODUCTEN OF DIENSTEN VERKLAART DE KOPER ZICH AKKOORD MET ONZE LEVERINGS, – EN BETALINGSVOORWAARDEN. WIJ VERZOEKEN U DAAROM VRIENDELIJK DEZE AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS U TOT BESTELLING OVERGAAT.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]