Algemene voorwaarden

1.1 Toepasselijkheid

1.1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van MobileTrack en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen MobileTrack en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door MobileTrack, tenzij deze door MobileTrack uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.1.4 MobileTrack is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen In de Algemene Voorwaarden van MobileTrack aan te brengen.

1.1.5 Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de tussen MobileTrack en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien schriftelijk door partijen overeengekomen.

1.1.6 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met MobileTrack gesloten overeenkomst.

1.1.7 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.2 Definities

1.2.1 In de Algemene Voorwaarden van MobileTrack worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

1.2.2 Algemene Voorwaarden Derden: Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.

1.2.3 ASP-service: ASP(Application Service Provider)-service omvat het door MobileTrack direct en/of indirect (middels derden) beschikbaar stellen van Producten middels een applicatie.

1.2.4 Back-up: Reserve kopieën van digitale data en/of bestanden.

1.2.5 Derden Producten: Alle door MobileTrack verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij MobileTrack berusten.

1.2.6 Fair Use: Het redelijke gebruik door Opdrachtgever van de Producten.

1.2.7 Fixed Price: Zoals nader omschreven in artikel 6.3.

1.2.8 Fouten: Zoals nader omschreven in artikel 5.6.

1.2.9 Garantie: Zoals nader omschreven in artikel 5.9.

1.2.10 Identificatiegegevens: Log-in-naam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere codes.

1.2.11 ISP-service: Een Product dat bestaat uit het verschaffen van toegang tot Internet en/of andere overeengekomen netwerken, alsmede e-mail communicatiediensten.

1.2.12 MobileTrack: MobileTrack B.V. en diens rechtsopvolgers dan wel een aan MobileTrack B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden MobileTrack van toepassing heeft verklaard.

1.2.13 MobileTrack Producten: Alle door MobileTrack verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij MobileTrack berusten.

1.2.14 Nacalculatie: Zoals nader omschreven in artikel 6.4.

1.2.15 Objectcode: De computerprogrammeercode hoofdzakelijk in binair formaat. De Objectcode is na verwerking direct uitvoerbaar door een computer, echter zonder reverse engineering, compilatie of assemblage.

1.2.16 Onderhoud: Zoals nader omschreven in artikel 2.4.

1.2.17 Opdrachtgever: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van Producten.

1.2.18 Procesdata: De binnen de Applicatie-producten door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens.

1.2.19 Producten: Alle door MobileTrack verstrekte MobileTrack Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. ASP-service en software applicaties valt onder Producten.

1.2.20 Sourcecode: De computerprogrammeercode die kan worden weergegeven in een formaat, leesbaar en begrijpelijk voor een programmeur van gemiddeld niveau. Deze omvat gerelateerde Sourcecode-systeemdocumentatie, opmerkingen en procedurele codes. De Sourcecode omvat niet de Objectcode.

1.2.21 Support: Zoals nader omschreven in artikel 2.4.

1.2.22 Voorschot: Zoals nader omschreven in artikel 6.5.

1.2.23 Applicatie design: Een MobileTrack Product dat bestaat uit het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van een applicatie. Applicatie design is maatwerk.

1.2.24 Applicatie hosting: Een Product dat bestaat uit het ontwikkelen, hosten, Onderhouden en Supporten van Applicaties, Producten en/of de website van Opdrachtgever.

1.2.25 Applicatie-producten: Alle door MobileTrack verstrekte ASP-service, software, applicaties, hosting en ISP-service.

1.2.26 Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (9.00-17.00) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

1.3 Bevestiging

1.3.1 Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van MobileTrack zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van MobileTrack.

1.4 Aanbiedingen

1.4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.4.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van modelwijzigingen.

1.4.3 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.6.

1.5 Overeenkomsten

1.5.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht/order door MobileTrack. Indien MobileTrack betreffende de opdracht/order een factuur verzendt, overgaat tot levering c.q. start met de uitvoering van de opdracht zal zij geacht worden de opdracht te hebben aanvaard.

1.5.2 Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door MobileTrack wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan MobileTrack, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan MobileTrack de inhoud van dit document en de Algemene Voorwaarden MobileTrack.

1.5.3 Een overeenkomst tussen MobileTrack en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien aflevering betrekking heeft op een Product, zoals doch niet beperkt tot Onderhoud en Support, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.

1.5.4 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.5.3, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 40 (veertig) dagen voordat de verlening van de overeenkomst in werking treedt door de wederpartij is ontvangen.

1.5.5 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

1.5.6 Ieder der partijen heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien de wederpartij een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien de wederpartij een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien de wederparty’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van MobileTrack op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

1.5.7 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.6 Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

1.6.1 Alle opdrachten worden door MobileTrack uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan MobileTrack kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.

1.6.2 Opdrachtgever zal MobileTrack alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

1.6.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van MobileTrack staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft MobileTrack in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft MobileTrack het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

1.6.4 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal MobileTrack te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.

1.6.5 Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Producten (na daartoe eerst de vereiste schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van MobileTrack, zoals nader uiteengezet in artikel 2.1.4), is Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen aan MobileTrack mede te delen in de gevallen dat MobileTrack Onderhoud, Support dan wel andere diensten levert met betrekking tot de aan Opdrachtgever verstrekte Producten.

1.6.6 Ingeval MobileTrack activiteiten verricht op locatie anders dan zijn eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door MobileTrack in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen.

1.7 Geheimhouding/Concurrentiebeding

1.7.1 MobileTrack en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

1.7.2 MobileTrack is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de MobileTrack website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

1.7.3 Partijen zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het einde van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van de wederpartij, behoudens schriftelijke toestemming van de wederpartij.

1.8 Aansprakelijkheid

1.8.1 Aansprakelijkheid van MobileTrack voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door een partij, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op een partij, is nadrukkelijk uitgesloten.

1.8.2 De Opdrachtgever heeft geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

1.8.3 Opdrachtgever vrijwaart MobileTrack van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (af)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door MobileTrack is afgeleverd.

1.8.4 MobileTrack aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die MobileTrack aan Opdrachtgever heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal MobileTrack zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

1.8.5 MobileTrack is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud en Garantie.

1.9 Overdracht

1.9.1 De tussen MobileTrack en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MobileTrack.

1.9.2 Opdrachtgever geeft MobileTrack bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan: a) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen; b) een derde partij in het geval van fusie of overname van MobileTrack. Indien dit geschiedt, zal MobileTrack Opdrachtgever hieromtrent informeren.

1.10 Niet-toerekenbare Tekortkoming

1.10.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van MobileTrack liggen en bedrijfsrisico’s van MobileTrack, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van MobileTrack, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaamaan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.

1.10.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan MobileTrack de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

1.10.3 MobileTrack behoudt het recht, indien zich een niettoerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die MobileTrack voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.

1.10.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

1.11 Nietigheid

1.11.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

1.11.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

1.12 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

1.12.1 Op alle door MobileTrack met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

1.12.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.

 

  1. MOBILETRACK PRODUCTEN

 

2.1 Gebruiksrecht Programmatuur

2.1.1 MobileTrack verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten, met daarbij behorende documentatie.

2.1.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten op de met MobileTrack overeengekomen verwerkingseenheid en het met MobileTrack overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt is het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de Producten het eerst zijn geïnstalleerd en het aantal gebruikers, servers en/of werkstations is beperkt tot 1 (één).

2.1.3 Het gebruiksrecht voor software Producten is beperkt tot de Objectcode. Rechten op en de Sourcecodes zelf worden niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.1.4 Het is Opdrachtgever verboden de Producten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van MobileTrack te hebben ontvangen.

2.1.5 Het is Opdrachtgever toegestaan voor doeleinden van beveiliging één Back-up te maken van de ter beschikking gestelde Producten, indien een Back-up niet ter beschikking wordt gesteld door MobileTrack.

2.1.6 Het gebruiksrecht op de Producten is niet overdraagbaar aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zusteren/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).

2.1.7 Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten ter beschikking te stellen aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).

2.1.8 Reverse engineering of decompilatie van de Producten door Opdrachtgever of relaties van de opdrachtgever, waarbij gebruik gemaakt wordt van product informatie van de opdrachtgever, is verboden, tenzij expliciet rechtens toegelaten.

2.1.9 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.

2.1.10 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 4. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

2.2 Installatie en Implementatie van Producten

2.2.1 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal MobileTrack de Producten installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren.

2.2.2 Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan, zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle door of middels MobileTrack opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.

2.2.3 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen en is er volledig verantwoordelijk voor dat de vereiste Algemene Voorwaarden Derden verkregen zijn om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden.

2.2.4 Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van MobileTrack om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren. Extra kosten (transport, uren, middelen en vervangende (nood)oplossingen) zullen, op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever of bij de eindgebruiker.

2.3 Systeembeheer

2.3.1 Systeembeheer omvat het door Opdrachtgever geheel dan wel deels uitbesteden van het operationele beheer van Opdrachtgevers geautomatiseerde informatiesystemen aan MobileTrack en geschiedt enkel indien en voor zover dit schriftelijk en voldoende gespecificeerd/bepaalbaar tussen partijen is overeengekomen.

2.4 Onderhoud en Support

2.4.1 MobileTrack biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het Product, de mogelijkheid om Onderhoud en/of Support af te nemen.

2.4.2 Onderhoud en/of Support op de Producten geschiedt op basis van een periodiek Voorschot en tegen nader overeen te komen voorwaarden. Voor zover in de nader overeen te komen voorwaarden niet wordt afgeweken, geldt hetgeen artikel 2.4 bepaalt.

2.4.3 Onderhoud omvat met betrekking tot software Producten het ter beschikking stellen van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan Opdrachtgever gelicencieerde Producten die een kwalitatieve (b.v. Fout herstel) dan wel functionele verbetering van het ter beschikking gestelde Product inhouden. MobileTrack is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates. Onderhoud omvat met betrekking tot zaken, het zorgdragen dat deze Producten blijven voldoen aan de schriftelijke specificaties van het Product.

2.4.4 Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is MobileTrack gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering.

2.4.5 MobileTrack is gerechtigd de verstrekking van Onderhoud te weigeren indien de Producten, dan wel de omgeving waarin voornoemde Producten opereren, door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

2.4.6 Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die door MobileTrack aan Opdrachtgever zijn aangeboden of indien Opdrachtgever niet tijdig na verzoek hiertoe van MobileTrack de Producten voor Onderhoud aan MobileTrack ter beschikking stelt, behoudt MobileTrack zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, dan wel de overeenkomst aan deze weigering aan te passen.

2.4.7 Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Producten.

2.4.8 MobileTrack zal met betrekking tot software uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de Producten. MobileTrack is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de Producten.

2.5 Back-ups

2.5.1 Voor zover als mogelijk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van Back-ups. MobileTrack zal de procedures die eventueel nodig zijn voor de beveiliging van data en voor het maken van Back-ups op verzoek aan Opdrachtgever kenbaar maken.

2.5.2 Indien het niet mogelijk is voor Opdrachtgever om Backups te maken (en het voor MobileTrack wel mogelijk is om Back-ups te maken) of indien is overeengekomen dat MobileTrack geheel dan wel deels zal voorzien in het maken van Back-ups zal MobileTrack Back-ups maken. MobileTrack is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze Back-ups voor wat betreft doch niet beperkt tot het geheel dan wel deels verloren gaan van Back-ups en/of fouten in de Back-ups.

2.6 Adviezen

2.6.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.

2.6.2 MobileTrack is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

2.6.3 MobileTrack zal adviezen geven op basis van door MobileTrack aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.6. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot incompatibilitieitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

2.7 Werkzaamheden

2.7.1 Alle werkzaamheden, waaronder onder andere installatie, implementatie, Onderhoud en Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.7.2 Voor elke onafgebroken periode waarin MobileTrack voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij MobileTrack verricht, is MobileTrack gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.

2.7.3 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekenden op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.

2.7.4 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is MobileTrack gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.7.5 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is MobileTrack gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. MobileTrack is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.

2.7.6 MobileTrack is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

2.8 Meerwerk

2.8.1 Indien MobileTrack van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal MobileTrack daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.

2.8.2 Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen.

  1. APPLICATIES

 

3.1 Applicaties Algemeen

3.1.1 De Applicaties worden uitsluitend verstrekt op een door MobileTrack goedgekeurde locatie en op de door MobileTrack goedgekeurde apparatuur.

3.1.2 MobileTrack kan naar eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden Applicaties. Indien deze mogelijkheid aan Opdrachtgever wordt geboden is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

3.1.3 In het kader van de toegang tot en het gebruik van de Applicaties, beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door MobileTrack vastgestelde en aan Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en/of programmatuur hieraan niet voldoen, wordt de op MobileTrack rustende verplichting tot verschaffen van toegang tot de Applicaties en het gebruik ervan door MobileTrack opgeschort.

3.1.4 Opdrachtgever stelt MobileTrack in de gelegenheid te controleren of de in artikel 3.1.3 van dit artikel bedoelde normen en/of eisen in acht worden genomen.

3.1.5 Indien Opdrachtgever na de in artikel 3.1.4 bedoelde controle alsnog de in artikel 3.1.3 bedoelde normen en/of eisen niet in acht neemt, heeft MobileTrack het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst.

3.1.6 Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van MobileTrack omtrent de Applicaties op te volgen.

3.1.7 MobileTrack is gerechtigd om logfiles en dergelijke bij te houden en in te zien met als doel het gebruik van de Applicaties te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan MobileTrack verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van de Applicaties die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.

3.1.8 Indien Opdrachtgever een storing constateert, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij MobileTrack. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal MobileTrack die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

3.1.9 De kosten voor het opheffen van de storing komen voor rekening van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst.

3.1.10 MobileTrack stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud voor wat betreft de Applicaties, indien dit Onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de Applicaties dan wel het niet-beschikbaar zijn van de Applicaties. In dat geval zal Onderhoud plaatsvinden van 00.00 tot 06.00 uur (CET). Overig Onderhoud zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.

3.2 Verplichtingen MobileTrack Applicaties

3.2.1 MobileTrack draagt zorg voor de ter beschikking stelling van de Applicaties. MobileTrack zal, naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door MobileTrack, streven naar een nader aan te geven beschikbaarheidspercentage.

3.2.2 Het in artikel 3.2.1 bedoelde percentage wordt gemeten over een kalenderjaar. De tijd voor Onderhoud is hierin niet begrepen.

3.2.3 MobileTrack garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden, wanneer MobileTrack van het gebruik en/of de ter beschikking stelling van deze verbindingen afhankelijk is van derde telecommunicatieleveranciers.

3.2.4 MobileTrack heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performance-eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.

3.2.5 MobileTrack zal er naar streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van de Applicaties te verzekeren.

3.2.6 MobileTrack zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden tot de door MobileTrack gebruikte computerapparatuur en computerprogramma’s en/of opgeslagen Procesdata in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en).

3.3 Browser

3.3.1 De Applicaties zijn toegankelijk voor Opdrachtgever middels een browser tablet of smarphone. De Applicaties zijn geoptimaliseerd voor de door MobileTrack aangegeven browsers. De browsers waarvoor de Applicaties bij het totstandkomen van de overeenkomst is geoptimaliseerd zullen, door MobileTrack nader kenbaar worden gemaakt.

3.3.2 MobileTrack is niet verplicht de toegang tot de Applicaties middels de in artikel

3.3.1 bedoelde browsers optimaal te houden. MobileTrack is gerechtigd, zonder tot enige vorm van (schade)vergoeding gehouden te zijn, wijzigingen aan te brengen in de Applicaties die invloed kunnen hebben op de door Opdrachtgever gehanteerde en/of door MobileTrack geadviseerde browsers. 3.3.3 Indien een geval als beschreven in artikel

3.3.2 zich mocht voordoen dan zal MobileTrack zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever in staat te stellen de overgang te maken naar een andere browser. Hierbij opkomende kosten aan de zijde van Opdrachtgever zijn voor zijn eigen rekening.

3.4 Gebruik Van Identificatiegegevens

3.4.1 MobileTrack zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik MobileTrack hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

3.4.2 Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Opdrachtgever. In geen geval is MobileTrack aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.

3.4.3 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan MobileTrack Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

3.4.4 Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de Identificatiegegevens dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 3.4.3, is Opdrachtgever direct in verzuim.

3.5 Wijzigingen in de Applicaties

3.5.1 MobileTrack is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in de Applicaties voor wat betreft doch niet beperkt tot: a) toegangsprocedures, zoals: procedures betrekking hebbende op operationele regels;  beveiligingseisen. b) het wijzigen van een derde provider/toeleverancier, locatie, hardware, programmatuur en overige faciliteiten van belang voor het ter beschikking stellen van de Applicaties.

3.5.2 Indien de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote negatieve verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van Opdrachtgever’s onderneming en/of de functionaliteit van de Applicaties mag Opdrachtgever, na eerst daartoe de achteruitgang op schrift te hebben aangetoond, MobileTrack schriftelijk verzoeken tot het aanbieden van een alternatief. Indien MobileTrack dan geen redelijk alternatief biedt, heeft Opdrachtgever het recht het gebruik van de Applicaties te beëindigen, zonder dat MobileTrack tot enige schadevergoeding ter zake dan wel restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

3.6 Dataverkeer

3.6.1 MobileTrack heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. MobileTrack treedt slechts op als een doorgeefluik.

3.6.2 MobileTrack geeft nimmer garanties ten aanzien van data voor wat onder meer betreft inhoud, betrouwbaarheid en volledigheid.

3.6.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer afkomstig van Opdrachtgever. Voor zover van toepassing geldt de gedragscode, zoals uiteengezet in artikel 3.9, voor Opdrachtgever en zijn gebruikers.

3.6.4 Opdrachtgever vrijwaart en houdt MobileTrack schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Opdrachtgever.

3.6.5 In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7, blijft Procesdata de (intellectuele) eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever verleent aan MobileTrack, om niet, het eeuwigdurende gebruiksrecht en bewerkingsrecht van Procesdata. Procesdata kan alleen aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze niet direct herleidbaar is tot Opdrachtgever.

3.6.6 MobileTrack zal medewerking verlenen aan het overzetten van Procesdata en/of overige data naar een andere applicatie en/of computersysteem indien verzocht door Opdrachtgever en dit technisch mogelijk is. MobileTrack garandeert nimmer dat de aanwezige Procesdata en/of overige data gedurende de overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kunnen worden overgezet naar een andere applicatie. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van Procesdata en/of overige data vanaf het moment van het inlezen van Procesdata en/of overige data in een andere applicatie.

3.6.7 Alle kosten verbonden aan het overzetten van Procesdata en/of overige data op verzoek van Opdrachtgever naar een andere applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

3.7 Verplichtingen Opdrachtgever Applicaties

3.7.1 Indien de Applicaties onder meer het hosten van een website van Opdrachtgever en/of ten behoeve van Opdrachtgever betreft, dient Opdrachtgever te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden. Opdrachtgever vrijwaart en houdt MobileTrack schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

3.7.2 Indien middels de Applicaties persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden getransporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid middels de Applicaties, vrijwaart Opdrachtgever MobileTrack van alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden in geval deze persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden geëxporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid in strijd met de relevante (privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake.

3.7.3 Opdrachtgever zal MobileTrack onverwijld schriftelijk informeren omtrent wijzigingen die relevant zijn voor de goede uitvoering en/of levering van de Applicaties.

3.7.4 Opdrachtgever zal zich houden aan aanwijzingen van MobileTrack omtrent Fair Use. Indien Opdrachtgever de door MobileTrack gegeven aanwijzingen niet navolgt is MobileTrack bevoegd om met technische middelen de door Opdrachtgever veroorzaakte belasting te verminderen of bij aanhoudende overmatige belasting de ter beschikking stelling van de Applicaties aan Opdrachtgever stop te zetten. MobileTrack zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van de door MobileTrack getroffen maatregelen.

3.8 Persoonsgegevens

3.8.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt door de apparatuur en/of programmatuur van MobileTrack ten behoeve van Opdrachtgever.

3.8.2 Opdrachtgever vrijwaart MobileTrack van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

3.8.3 Voorzover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van MobileTrack voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat ondermeer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor MobileTrack. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer MobileTrack hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

3.8.4 Met uitzondering van hetgeen in artikel 3.8.1 gesteld, is MobileTrack verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door MobileTrack noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en zal Opdrachtgever hierbij vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van MobileTrack.

3.9 Gedragscode

3.9.1 Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de Applicaties en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden de Applicaties en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich: a) beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van MobileTrack en/of derden; b) verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.

3.9.2 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat dergelijke beschadigingen en/of verstoringen niet het gevolg zijn van misconfiguratie aan zijn zijde.

3.9.3 Het is verboden om de Applicaties en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen: a) het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten; b) het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake; c) spamming (het ongevraagd verspreiden (of thans voor derden mogelijk te maken) van reclameboodschappen en overige mededelingen); d) het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie; e) seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen; f) verspreiding dan wel op enige andere wijze voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard; g) dreigementen; h) opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten; i) het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of MobileTrack en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.

3.9.4 MobileTrack behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde MobileTrack erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels de Applicaties inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen In de Algemene Voorwaarden van MobileTrack en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de Applicaties en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan zijn.

3.9.5 MobileTrack en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 3.9.4 door en/of ten behoeve van MobileTrack genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 3.9.4 door en/of ten behoeve van MobileTrack genomen maatregelen onverkort van toepassing.

3.9.6 Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Opdrachtgever dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van MobileTrack, zoals uiteengezet in artikel 3.9.4, heeft MobileTrack overeenkomstig artikel 1.5.5 het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat MobileTrack tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

 

  1. DERDEN PRODUCTEN

 

4.1 Derden Producten

4.1.1 MobileTrack is gerechtigd Derden Producten te verstrekken dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. MobileTrack is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.1.2 Indien MobileTrack Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden MobileTrack tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.

4.1.3 MobileTrack levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.

4.1.4 Er vindt door MobileTrack geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats met betrekking tot Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.1.5 Met betrekking tot afgeleverde Derden Producten verzorgt MobileTrack: a) De servic